Shabbat Afternoon Songs: V’zakeini L’gadel — Yedidya Weksler